ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พรเปิดรับสมัครนักเรียน ระดับเตรียมอนุบาล อนุบาลและประถมศึกษา โดยมีระเบียบการรับสมัครดังนี้

ระดับเตรียมอนุบาล

คุณสมบัติ

1. รับเฉพาะนักเรียนไป-กลับ ทั้งชายและหญิง อายุ 2 ปี ถึง 2 ปี 11 เดือน

2. มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถช่วยเหลือตนเองได้

3. ผู้ปกครองมีความพร้อมจะสนับสนุนนักเรียนด้านการศึกษาและดูแลความประพฤติ

ทางโรงเรียนจะจัดชั้นเรียนและประสบการณ์ตามความพร้อมและอายุของนักเรียน (รับจำนวนจำกัด)

ระดับอนุบาล

คุณสมบัติ

1. รับเฉพาะนักเรียนไป-กลับ ทั้งชายและหญิง อายุ 3 ปี ถึง 6 ปี

2. มีความพร้อมในด้านเชาวน์ปัญญา ตามเกณฑ์อายุ

3. มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถช่วยเหลือตนเองได้

4. ผู้ปกครองมีความพร้อมจะสนับสนุนนักเรียนด้านการศึกษาและดูแลความประพฤติ

ทางโรงเรียนจะจัดชั้นเรียนและประสบการณ์ตามความพร้อมและอายุของนักเรียน (รับจำนวนจำกัด)

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1. รับเฉพาะนักเรียนไป-กลับ ทั้งชายและหญิง อายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

2. มีความพร้อมในด้านเชาวน์ปัญญา ตามเกณฑ์อายุ

3. มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถช่วยเหลือตนเองได้

4. เป็นผู้เรียนจบระดับชั้นอนุบาล 3 หรือกำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2

5. ผู้ปกครองมีความพร้อมจะสนับสนุนนักเรียนด้านการศึกษาและดูแลความประพฤติ

(รับจำนวนจำกัด)

เกณฑ์อายุนักเรียน

นักเรียนที่มาสมัครจะต้องมีอายุครบตามเกณฑ์โดยนับถึงเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษาที่สมัครเข้าเรียน

ชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 2 ปี ถึง 2 ปี 11 เดือน

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 ปี ถึง 3 ปี 11 เดือน

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ 4 ปี ถึง 4 ปี 11 เดือน

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุ 5 ปี ถึง 5 ปี 11 เดือน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

ไม่รับสมัครนักเรียนใหม่ที่สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6