Welcome to Maryphorn Christian School

Image

ยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วโรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร

โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พรมีความภาคภูมิใจที่ผู้ปกครองทุกท่านไว้วางใจมอบบุตรหลานไว้ในการดูแลของเรา เราสัญญาว่าจะให้ความอบอุ่นเสมือนบ้าน สร้างรากฐานแก่บุตรธิดาของท่านอย่างดีที่สุด การดูแลของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความรัก ความเข้าใจ และเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เราได้จัดสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และจัดเตรียมอาหารสะอาด ถูกหลักอนามัยไว้บริการบุตรหลานของท่าน มีหลักสูตรการเรียนการสอนตามแนวทางการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภีร์ เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพและความถนัดของตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษโดยมีการเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาทุกวันทุกชั้นเรียน

โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พรจึงมั่นใจว่าผู้ปกครองจะไม่ผิดหวังเมื่อส่งบุตรหลานมาฝากไว้ในการดูแลของเรา และมั่นใจว่าเราจะเป็นโรงเรียนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในดวงใจของผู้เรียนและผู้ปกครอง

อ.มาริดา บุญมา(ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ)

ดูภาพกิจกรรมของโรงเรียนที่ Facebookของโรงเรียน

 • การรับสมัคร

  เปิดรับนักเรียน ไป-กลับ ทั้งชายและหญิง

  ระดับเตรียมอนุบาล : อายุ 2-3 ปี

  ระดับปฐมวัย : อายุ 3-6 ปี

  ระดับประถมศึกษา : อายุ 6 ปีขึ้นไป

  เวลาทำการ

  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 7.30 น. – 16.30 น.

  หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

  การรับส่ง

  ส่งนักเรียนก่อน 08.30 น

  รับกลับได้ตั้งแต่เวลา 15.30 – 16.30น.

 • กิจวัตรประจำวัน ดูภาพ

  การเคารพธงชาติ อธิษฐาน ให้โอวาท

  กายบริหาร เข้าห้องน้ำ ดื่มนม

  ตรวจร่างกายก่อนเข้าห้องเรียน

  ฝึกฝนบุคลิกภาพ อบรมคุณธรรม

  กิจกรรมมอนเตสซอรี่/กิจกรรมวิชาการ

  การรับประทานอาหารกลางวัน ดื่มนมก่อนนอน

  การนอนหลับพักผ่อน

  การรับประทานอาหารว่าง

  การล้างหน้า ทำความสะอาดร่างกาย

  ฝึกทักษะการสังเกตโดยใช้บัตรคำ

School Events

 • เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็นต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา เพราะเป็นวัยที่มีการพัฒนาทางสติปัญญา สูงที่สุดของชีวิต ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยสามารถคิดหา เหตุผล แสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาได้ ตามวัยของเด็ก ควรจัดกิจกรรมให้เด็ก ได้ลงมือกระทำด้วยตนเองจากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม หนูน้อยไอสไตน์ งานนี้เด็กๆของเราได้ลงมือปฏิบัติการทดลอง ทดสอบทางวิทยากศาสตร์กียอย่างสนุกสนาน

 • วันนี้เด็กๆทุกคนมีความสุขมากและภูมิใจในความเป็นไทย ครูและนักเรียนแต่งกายแบบไทย ร้อยเพลงและรำวงแบบไทย ร่วมเล่นเกมส์การละเล่นแบบไทย ส่งท้ายด้วยการทำขนมไทยๆ งานนี้ทั้งเด็กทั้งครูทั้งอิ่มทั้งสนุกไปตามๆกันค่ะ

 • การพัฒนาพลังความคิดสร้างสรรค์ที่ดี ต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ผู้ปกครองและครูควรจัดสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานและเปิดโอกาสให้เด็กอิสระทางความคิด เพื่อช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่มีอยู่แล้ว ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้จัด กิจกรรมจิตรกรตัวน้อย เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของเด็กผ่านงานศิลปะ

Free Web Counter
จำนวนผู้เข้าชมเว็ป