About

pilot

ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร มีปรัชญาการจัดการศึกษาตั้งอยู่บนรากฐานแห่งคริสต์ศาสนา มุ่งอบรมและพัฒนาเด็กปฐมวัยบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ความเข้าใจ และการเอาใจใส่เด็กเป็นรายบุคคล โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะของบุคคล จัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติ พัฒนาความคิด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทางด้านทักษะการปฏิบัติ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีความฉลาดทางอารมณ์และจิตใจ มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่ความรู้ เป็นผู้มีมารยาทงามอย่างไทย เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความคิดและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

คำขวัญของโรงเรียน

“โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร ให้ความอบอุ่นเสมือนบ้าน สร้างรากฐานแก่บุตรธิดา”

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีมารยาทงามอย่างไทย มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสุขในการดำเนินชีวิต พัฒนาครูให้เป็นครูมารยาทดี มีคุณธรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อก้าวหน้าสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นเลิศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ภายในปี 2559

พันธกิจ

1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพร้อมสู่ความเป็นสากล ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

2) พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

3) พัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วม

5) ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร

นักเรียนมีมารยาทงามอย่างไทย

เอกลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร

โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม