Career

Image

โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร เชื่อว่า พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุด เป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของโรงเรียน เราเน้นความสำคัญในการสร้าง และพัฒนาความเป็นมืออาชีพแก่พนักงาน พร้อมกับส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันโลกทันเหตุการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเตรียมพร้อมกับการเปิดประเทศเข้าสู่สังคมอาเซียน เมื่อท่านเข้ามาร่วมงานกับเราแล้ว เราจะทำหน้าที่ให้ความรู้ สอนงาน มอบหมายงานที่ท้าทายและสร้างเสริมความสามารถ และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนความ เป็นมืออาชีพ และรวมถึงการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม

 • สมัครงานตำแหน่งครู

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1) เป็นผู้มีใจรักในวิชาชีพครู

  2) วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา มีใบประกอบวิชาชีพครู

  3) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

  4) ไม่มีพฤติกรรมหรือลักษณะเบี่ยงเบนทางเพศ

  5) สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

  6) ความประพฤติดี และมีความรับผิดชอบ

 • สมัครงานตำแหน่งอื่นๆ

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1) เป็นผู้มีใจรักในงานตำแหน่งที่สมัคร

  2) วุฒิการศึกษาตามตำแหน่งงานที่สมัคร

  3) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

  4) ไม่มีพฤติกรรมหรือลักษณะเบี่ยงเบนทางเพศ

  5) สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

  6) ความประพฤติดี และมีความรับผิดชอบ

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่

โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร

168/24 หมู่ 4 ถนน ประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

Tel: 043-236388

Email: maryphorn@hotmail.com